Spotřebitelé mají podle Zákona o ochraně spotřebitele právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení je:

 1. v případě smlouvy na služby nebo smlouvy na dodávku vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou nabízeny k prodeji v omezeném množství nebo v určitém množství, dálkového vytápění nebo digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.
 2. v případě kupní smlouvy, čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzala zboží.
 3. v případě smlouvy na více zboží, které si spotřebitel objednal v rámci jedné objednávky a které je dodáváno jednotlivě, čtrnáct dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převezme poslední zboží.
 4. v případě smlouvy o dodání zboží v několika dílčích zásilkách nebo kusech, čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzala poslední dílčí zásilku nebo poslední kus.
 5. v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali první zboží. t.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat (jméno, adresa a, je-li k dispozici, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailová adresa) o svém rozhodnutí zrušit smlouvu a učinit tak prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou , faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Ke splnění lhůty pro odstoupení stačí, když zašlete oznámení o uplatnění svého práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější standardní dodávka, kterou nabízíme), okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení peněz použijeme stejný způsob platby, který jste použili pro původní transakci, pokud s Vámi nebylo výslovně dohodnuto jinak; V žádném případě Vám nebudou za toto vrácení peněz účtovány žádné poplatky. V případě kupních smluv, u kterých jsme nenabídli, že si zboží v případě zrušení sami vyzvedneme, můžeme odmítnout vrácení peněz až doby, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží zaslali zpět podle toho, co nastane dříve.

Jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze tehdy, je-li tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Pokud jste žádali, aby plnění služeb započalo již během lhůty pro odstoupení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá poměru již poskytnutých služeb až do okamžiku, kdy jste nás informovali o uplatnění práva na odstoupení v souvislosti s touto smlouvou ve srovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouvě.

Pokud je zákazníkem podnikatel, je odvolání zcela vyloučeno.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(chcete-li od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět)

— na adresu [Hauserwelt GmbH, Brunngasse 38, 2170 Poysdorf, office@anno1555.com]:

— Já/my (*) tímto odstupujeme od smlouvy o nákupu následujícího zboží/poskytování následujících služeb(*), uzavřené mnou/námi (*) na internetu

Poskytování následující služby (*)
— objednáno dne (*)/přijato dne (*)
— jméno spotřebitele (spotřebitelů)
— adresa spotřebitele (spotřebitelů)
— podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze při oznámení v papírové formě)
— datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Pokyny pro co nejplynulejší zpracování vrácení zboží

(1) Pokud je to možné, zašlete nám prosím zboží v úplně původním obalu. Použití originálního balení není „nutností“, tj. není nezbytným předpokladem pro uplatnění vašich práv, ale zjednodušuje nám zpracování.

(2) Nechte si na poště potvrdit zpětné odeslání na Vašich dokumentech.

(3) Pokud chcete vrátit pouze jednu položku z dodávky, ale objednali jste si
i další zboží, které nyní chcete zaplatit na fakturu, jednoduše odečtěte částku za položku, kterou jste vrátili, od celkové částky faktury. Pokud platíte inkasem, cena za vrácenou položku nebude automaticky vypočítána.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy o

 1. službách, pokud podnikatel – na základě výslovné žádosti spotřebitele podle § 10 Zákona o dálkovém a zahraničním podnikání FAGG jakož i potvrzení spotřebitele o jeho znalosti ztráty práva na odstoupení od smlouvy v případě úplného splnění smlouvy – začal provádět službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG a služba byla plně poskytnuta,
 2. zboží nebo službách, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv a které mohou nastat ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy,
 3. zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
 4. zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno,
 5. zboží, které je dodáváno zapečetěné a není vhodné pro vrácení z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny,
 6. pokud byla tato pečeť odstraněna zboží, které bylo vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 7. alkoholických nápojích, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale které nelze dodat dříve než 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv,
 8. Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in einer versiegelten Packung geliefert werden, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
 9. Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen über die Lieferung solcher Publikationen,
 10. Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie Lieferung von Speisenund Getränken und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen erbracht werden, sofern jeweils für die Vertragserfüllung durch den Unternehmer einbestimmter Zeitpunkt oder Zeitraum vertraglich vorgesehen ist,
 11. die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer – mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers, verbunden mit dessen Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung, und nach Zurverfügungstellung einer Bestätigung nach § 7 Abs. 3 FAGG – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 FAGG mit der Lieferung begonnen hat,
 12. dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch zur Ausführung dieser Arbeiten aufgefordert hat. Erbringt der Unternehmer bei einem solchen Besuch weitere Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder liefert er Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden, so steht dem Verbraucher hinsichtlich dieser zusätzlichen Dienstleistungen oder Waren das Rücktrittsrecht zu.

Dem Verbraucher steht schließlich kein Rücktrittsrecht bei Verträgen zu, die auf eineröffentlichen Versteigerung geschlossen werden.

Anno1555
Brunngasse 38
2170 Poysdorf

Customer Data